ДО

НИКОЛА ХРИСТОВ ЯНАКИЕВ

УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №9

ГРАД ВЕТОВО

 

Относно: заличени адресни регистрации.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНАКИЕВ,

            Във връзка с проведено административно производство, по постъпила в Община Ветово молба вх. № 80-00-733/15.06.2022 г., е издадена Заповед № РД-460/30.06.2022 г. на Кмета на Община Ветово за заличаване на Вашите адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес: град Ветово, ул. Съединение №9. С оглед предходното и на основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес и да подмените личните си документи.

            Екземпляр от заповедта е поставен на информационното табло в сградата на общинска администрация и е публикуван на официалния сайт на Община Ветово.

           

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово