ДО

БИЛЯЛ БАККАЛОГЛУ

УЛ. КРАЛИ МАРКО №4

ГРАД ГЛОДЖЕВО

 

Относно: заличени адресни регистрации.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БАККАЛОГЛУ,

            Във връзка с проведено административно производство по постъпило в Община Ветово искане с вх. № 80-00-974/21.07.2022 г., е издадена Заповед № РД-624/11.08.2022 г. на Кмета на Община Ветово за заличаване на Вашите адресни регистрации по постоянен адрес: град Глоджево, ул. Крали Марко №4. С оглед предходното и на основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен адрес и да подмените личните си документи.

            Екземпляр от заповедта е поставен на информационното табло в сградата на общинска администрация и е публикуван на официалния сайт на Община Ветово на адрес: www.vetovo.bg (Администрация/Заповеди). Екземпляр може да получите от звено „Гражданска регистрация“, стая 2, ет. 1, в административната сграда на Община Ветово, на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на основание чл.92, ал.14 от ЗГР, като обжалването не спира изпълнението.

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово