СЪОБЩЕНИЕ № 44

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XIII-636 в кв. 47 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Донка С. Мирчева, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Тодор Икономов“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-20/03.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-476 от 05.07.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIII-636 в кв. 47 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XIII-636 се провеждат по имотните граници на ПИ 636.

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 45

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XIII-636 в кв. 47 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Валентина В. Станева, с постоянен адрес: гр. Кубрат, ул. „Назъм Хикмет“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-20/03.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-476 от 05.07.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIII-636 в кв. 47 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ XIII-636 се провеждат по имотните граници на ПИ 636.

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-476 от 05.07.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-476 от 05.07.2022 г.