СЪОБЩЕНИЕ № 41

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Нели П. Холидей, с постоянен адрес: гр. Кубрат, ул. „Самуил“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-19/02.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-475 от 05.07.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ V-473 се провеждат по имотните граници на ПИ 437.

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 42

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Георги П. Русев, с постоянен адрес: гр. Кубрат, ул. „Самуил“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-19/02.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-475 от 05.07.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ V-473 се провеждат по имотните граници на ПИ 437.

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 43

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Йордан С. Йорданов, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Прага“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-19/02.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-475 от 05.07.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-473 в кв. 37 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ V-473 се провеждат по имотните граници на ПИ 437.

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-475 от 05.07.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-475 от 05.07.2022 г.