ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

с Протокол № 12 от 31.08.2022 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-457 и УПИ VII-458, кв. 73, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение: