ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

  

с Протокол № 09/08.05.2024 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за ПУП-ПЗ (План за застрояване) на Поземлен имот с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарата“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, за промяна на начина на трайно ползване на имота от „За складова база“ в „За производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, складове и администрация“.

 

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Приложение 1

2. Приложение 2