ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че: 

 

с Протокол № 10/27.07.2022 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за ПУП-ПЗ /План за застрояване/ на Поземлен имот с идентификатор 10803.223.938, местност „Чината“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, за промяна на предназначението на имота в „За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“.

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Приложение 1 към ПУП-ПЗ.

2. Приложение 2 към ПУП-ПЗ.