ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

с Протокол № 13 от 14.09.2022 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за ПУП - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за кв. 47 от о.т. 102, о.т. 101, o.т. 1096 до о.т. 96 и План за регулация (ПР) за ПИ с №№ от 777 до 794, кв. 47 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово.

 

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложения:

1. Обяснителна записка

2. Графична част

3. Графична част