ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-702/31.08.2022 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПЗ /Изменение план за застрояване/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-702/31.08.2022 год.