ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

с Решение № 560 по Протокол № 46 от 28.04.2022 год. на Общински съвет - Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 73 до ОТ 74 за кв. 23 и кв. 24 и ИПР /Изменение план за регулация/ на УПИ I-262, кв. 24, гр. Глоджево, общ. Ветово.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на Решението в прикачения файл.

 

Решение № 560 на ОбС - Ветово