ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-865 от 31.10.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПУР (Изменение на план за улична регулация) за кв. 47 от о.т. 102, о.т. 101, o.т. 1096 до о.т. 96, гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като от о.т. 102 до о.т. 96 се запазва профила на ул. „Трети март“ и ПУП (Подробен устройствен план) - ПР (План за регулация) на ПИ с №№ от 777 до 794, кв. 47 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, като се урегулират ПИ с №№ от 777 до 794 и дворищно-регулационните линии се провеждат по имотните граници.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-865 от 31.10.2022 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-865 от 31.10.2022 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-865 от 31.10.2022 год.

4. Приложение 3 към Заповед № РД-865 от 31.10.2022 год.