ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-45 от 19.01.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ XX-302, УПИ XXI-302 и УПИ XXII-302, кв. 31 по регулационния план на с. Писанец, общ. Ветово, като се изменят южните дворищно-регулационни линии на УПИ XX-302 и УПИ XXI-302 по имотните такива и УПИ XX-302, УПИ XXI-302 и УПИ XXII-302 се обединяват в един нов УПИ ХХХ-302. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-45 от 19.01.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-45 от 19.01.2023 год.