ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-863 от 31.10.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ VIII-121 и УПИ IХ-121, кв. 125 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ VIII-121 и УПИ IХ-121 се провеждат по имотните граници на ПИ 121, одобрени със Заповед № РД-399/13.06.2022 г. на кмета на община Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-863 от 31.10.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-863 от 31.10.2022 год.