ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-307 от 09.05.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение план за регулация) УПИ II-848 и III-1761 в кв. 61 по кадастралния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-307 от 09.05.2022 год.

2.  Приложение към Заповед № РД-307 от 09.05.2022 год.