ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-46 от 19.01.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ II-658 в кв. 98 по кадастралния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, като се разделя УПИ II-658 в кв. 98 на два урегулирани поземлени имота, съответно УПИ III-1761 и УПИ IV-1762. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-46 от 19.01.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-46 от 19.01.2023 год.