ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-525 от 21.07.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ  II-1702 и УПИ III-1701 в кв. 107 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, с който се изменя дворищно-регулационната линия между УПИ  II-1702 и УПИ III-1701.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-525 от 21.07.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-525 от 21.07.2022 год.