ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-415 от 16.06.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ IХ-143 в кв. 31 по кадастралния и регулационен план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ IX-2042 се провеждат по имотните граници на ПИ 2042, одобрени със Заповед № 566/26.09.2016 г. на кмета на община Ветово.

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-415 от 16.06.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-415 от 16.06.2022 год.