ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-526 от 21.07.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ I-443, II-443 и Х-443 в кв. 50, гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ I-443, УПИ II-443 и УПИ Х-443 се провеждат по имотните граници на ПИ 1709, ПИ 1710 и ПИ 1711.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-526 от 21.07.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-526 от 21.07.2022 год.