ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-864 от 31.10.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ III-172, УПИ IV-171, УПИ VIII-170, УПИ IX-171, УПИ X-172, УПИ XI-173 и УПИ XII-176, кв. 16 по плана на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе, като те се обединяват в нов УПИ XV-673. Дворищно-регулационните линии на новообразувания УПИ XV-673 се изменят по външните имотни граници на УПИ III-172, УПИ IV-171, УПИ VIII-170, УПИ IX-171, УПИ X-172, УПИ XI-173 и УПИ XII-176.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-864 от 31.10.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-864 от 31.10.2022 год.