ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-866 от 31.10.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) – ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ XIV-1793, XIII-1793, XII-1793, XI-1793, X-1765, IX-1765, XVIII-1765 и XVII-1765, кв. 102 по плана на гр. Ветово общ. Ветово, обл. Русе, като те се обединяват в нов УПИ ХХ-2150, дворищно-регулационните линии на новообразувания УПИ ХХ-2150 се изменят по кадастралните граници на ПИ 1793 и ПИ 1765 и по одобрената улична регулация за кв. 102 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово и ПУП (Подробен устройствен план) – ИПЗ (Изменение на план за застрояване) на УПИ ХХ-2150, кв. 102 по плана на гр. Ветово общ. Ветово, обл. Русе, като предназначението на имота се променя от „Жилищна територия“ на „Жилищна територия за нежилищни обслужващи обекти, безвредни ПП (ФЕЦ)“ по чл. 17, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-866 от 31.10.2022 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-866 от 31.10.2022 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-866 от 31.10.2022 год.