ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-417/30.05.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на Делба на УПИ Стадион, кв. 182 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като от УПИ Стадион се обособяват: УПИ VII-2192 – за стадион по кафявите линии, УПИ VIII-2193, УПИ IX-2194 и УПИ Х-2195 по зелените линии, щрихи и цифри.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-417/30.05.2024 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-417/30.05.2024 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-417/30.05.2024 год.