ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед № РД-303/09.05.2022 год. за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ на УПИ ХIII-1056, кв. 73 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като предназначението на имота се променя от „Жилищна територия“ на „Жилищна територия за нежилищни обслужващи обекти, безвредни ПП“.

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-303/09.05.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-303/09.05.2022 год.