ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед № РД-304/09.05.2022 год. за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ на УПИ II-1573, кв. 136 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като предназначението на имота не се променя и устройствената зона се запазва като: Предимно производствена (Пп).

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-304/09.05.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-304/09.05.2022 год.