ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед №РД-665/19.08.2022 год. за ПУП (Подробен устройствен план) - ПЗ (План за застрояване) на ПИ 10803.223.938, местност „Чината“ с площ 20238 кв.м., в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като територията на поземления имот се определя като територия „За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“.

 

Заповедта като индивидуален административен акт подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на съобщаването й пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово.

 

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-665/19.08.2022 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-665/19.08.2022 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-665/19.08.2022 год.