ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-475 от 05.07.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ V-473 в кв. 37 по кадастралния и регулационен план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ V-473 в кв. 37 се провеждат по имотните граници на ПИ 473, одобрени със Заповед № РД-103/15.02.2021 г. на кмета на община Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-475 от 05.07.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-475 от 05.07.2022 год.