ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-527 от 21.07.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план)-ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ II-2087, III и VI в кв. 176 по плана на гр. Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-527 от 21.07.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-527 от 21.07.2022 год.