ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-664 от 19.08.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ II-146 в кв. 19 по кадастралния и регулационен план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните граници на УПИ II-146 се провеждат по имотните граници на ПИ 1117, одобрени със Заповед № РД-704/23.08.2022 г. на кмета на община Ветово, като се обособява нов УПИ II-1117.

 

Заповедта като индивидуален административен акт подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на съобщаването й пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-664 от 19.08.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-664 от 19.08.2022 год.