ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

e издадена Заповед №РД-467/12.06.2024 год. на кмета на община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)  План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарата“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе, за промяна на начина на трайно ползване на имота от „За складова база“ в „За производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, складове и администрация“.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-467/12.06.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-467/12.06.2024 год.

3. Приложение към Заповед № РД-467/12.06.2024 год.