ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-754 от 21.09.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ VIII-457 и УПИ VII-458, кв. 73 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като се изменя дворищно-регулационната граница на УПИ VIII-457 с УПИ VII-458 по северозападната имотна граница на ПИ № 458, като изменения УПИ приема нов УПИ XV-1149 в кв. 73, а УПИ VII-458 се отрежда за ПИ 459 – УПИ VII-459. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-754 от 21.09.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-754 от 21.09.2022 год.