ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-523/27.06.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ II-626, кв. 47 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационни граници на УПИ II-626 с УПИ III-627, УПИ Х-633 и УПИ XII-635 по кадастралните граници на ПИ 1643, одобрени със Заповед РД-141 от 28.02.2024 г. на кмета на община Ветово. УПИ II се отрежда за ПИ 1643 (УПИ II-1643). Няма изменение на приетата улична регулация за кв. 47.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-523/27.06.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-523/27.06.2024 год.