ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-753 от 21.09.2022 год. на кмета на община Ветово е одобрен проект за ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689, кв. 106 по кадастралния план на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като УПИ IV-1689 и УПИ V-1689 се обединяват в нов УПИ XV-2127 и за УПИ VI се образува нов поземлен имот с № 2128. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-753 от 21.09.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-753 от 21.09.2022 год.