УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 от Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел.: 081612253, ЕИК 000530504

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

 

Пълен пощенски адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 081612253, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе.

Лице за контакти: Хошгюн Насуф – главен специалист УТКРИК

 

 

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Ветово.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- изкопни работи;

- нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

- полагане на трошено-каменна настилка;

- полагане на плътен асфалтобетон.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

На територията на град Ветово:

 • ул. „Вихрен“ - от ОТ 32 до ОТ 35. Приблизителна площ на ремонтирания участък 360 кв.м.;
 • ул. „Странджа“ – от ОТ 177 до ОТ 178. Приблизителна площ на ремонтирания участък 203 кв.м.;
 • ул. „Места“ – от ОТ 193 до ОТ 120. Приблизителна площ на ремонтирания участък 340 кв.м.;
 • ул. „Бузлуджа“ – от ОТ 206 до ОТ 104. Приблизителна площ на ремонтирания участък 300 кв.м.;
 • ул. „Цанко Церковски“ – от ОТ 215 до ОТ 216. Приблизителна площ на ремонтирания участък 220 кв.м.

На територията на град Глоджево:

 • ул. „Баба Тонка“ – от Гробищен парк, находящ се в имот № 15151.46.368 до ОТ 65. Приблизителна площ на ремонтирания участък 1165 кв.м.;
 • ул. „Хан Кубрат“ – от ОТ 106 до ОТ 65. Приблизителна площ на ремонтирания участък 353,5 кв.м.;
 • ул. „Стефан Караджа“ – от ОТ 43 до ОТ 44. Приблизителна площ на ремонтирания участък 295 кв.м.;
 • ул. „Алеко Константинов“ – от ОТ 331 до ОТ 336. Приблизителна площ на ремонтирания участък 414,5 кв.м.;

На територията на град Сеново:

 • ул. „Стефан Караджа“ – от ОТ 53 до ОТ 2082. Приблизителна площ на ремонтирания участък 540 кв.м.;
 • ул. „Димитър Полянов“ – от ОТ 73 до ОТ 72. Приблизителна площ на ремонтирания участък 280 кв.м.;
 • ул. „Миньор“ – от ОТ 89 до ОТ 90. Приблизителна площ на ремонтирания участък 690 кв.м.;
 • ул. „Родина“ – от ОТ 102 до ОТ 78. Приблизителна площ на ремонтирания участък 930 кв.м.

На територията на село Смирненски:

 • ул. „Ропотамо“ – от ОТ 219 до ОТ 202. Приблизителна площ на ремонтирания участък 150 кв.м.;
 • ул. „Безименна“ – от ОТ 202 до ОТ 201. Приблизителна площ на ремонтирания участък 238 кв.м.;
 • ул. „Карлово“ – от ОТ 25 до ОТ 28. Приблизителна площ на ремонтирания участък 120 кв.м.;
 • ул. „Отец Паисий“ – от ОТ 68 до ОТ 88. Приблизителна площ на ремонтирания участък 90 кв.м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси .

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират битови, строителни и отпадъци от използваната строителна механизация и транспортните средства. На строителната площадка няма да се извършва обезвреждане, а само екологосъобразно временно съхранение до момента на предаването им на оторизирани фирми.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.