УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 от

Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел.: 081612253, ЕИК 000530504

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

 

Пълен пощенски адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 081612253, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе.

Лице за контакти: Хошгюн Насуф – главен специалист УТКРИК

 

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Основен ремонт (рехабилитация) на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е основен ремонт (рехабилитация) на уличната мрежа по населените места на територията на Община Ветово.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- изкопни работи;

- нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

- полагане на трошено-каменна настилка;

- полагане на плътен асфалтобетон.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

На територията на град Ветово:

  • ул. „Рожен“ - от ОТ 26 до ОТ 36, дължина: 215,00 м, ширина: 4,00 м.
  • ул. „Камчия“ – от ОТ 128 до ОТ 126, дължина: 470,00 м, ширина: 4,00 м.
  • ул. „Тодор Каблешков“ – от ОТ 208 до ОТ 216, 468,00 м., ширина: 4,00 м.
  • ул. „Люлин“ – от ОТ 175 до ОТ 177, дължина: 175,00 м., ширина: 4,50 м.

На територията на град Глоджево:

  • ул. „Панайот Волов“ – от ОТ 287 до ОТ 65, дължина: 186,50 м, ширина: 4,50 м.
  • ул. „Тодор Каблешков“ – от ОТ 39 до ОТ 45, дължина: 206,50 м, ширина: 3,50 м.
  • ул. „Тунджа“ – от ОТ 262 до ОТ 210, дължина: 157,00 м., ширина: 3,50 м.

На територията на село Смирненски:

  • ул. „Панайот Волов“ – от ОТ 85 до ОТ 89, дължина: 333,00 м., ширина: 3,50 м.
  • ул. „Бели Лом“ – от ОТ 202 до ОТ 194, дължина: 281,00 м, ширина: 4,00 м.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси .

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират битови, строителни и отпадъци от използваната строителна механизация и транспортните средства. На строителната площадка няма да се извършва обезвреждане, а само екологосъобразно временно съхранение до момента на предаването им на оторизирани фирми.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.