У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.
Управител или изп. директор на фирмата-възложител: Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе
Телефон за контакт, факс, е-mail: 081612253; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Уважаеми съграждани,
Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:
„Изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на ПИ №10803.160.138, местност Параджика, землище град Ветово“

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение предвижда:
разработване на ПУП-ПЗ с цел смяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „Чисто производствена“ (Пч)
2. Описание на основните процеси:
Изработването на ПУП – ПЗ на имот с идентификатор 10803.160.138 се налага във връзка с бъдещи инвестиционни намерения за изграждане на площадка за първично сепариране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал, биоразградими и строителни отпадъци.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.
4. Местоположение:
Имот с идентификатор 10803.160.138, местност „Параджика“, землище град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, община Ветово, област Русе, публична общинска собственост, съгласно АПОС №3279 от 14.02.2022 г.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Не се предвижда използване на природни ресурси
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Не се очакват.
9. Отпадъчни води:
Не се очакват.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
Не се очакват.