Приложение № 3

към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

 

Обява за среща за обществено обсъждане

„ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Самоков” № 28И, комплекс ЕСТЕ; тел. +359 2 854 81 10; факс:+359 2 854 81 17; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД“, с местоположение ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово.

Срещата ще се проведе в град Ветово на 07.03.2024 г„ от 09:00 часа, в Младежкия дом на ул. „Дунав“ № 1

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие (ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 13ООС (ако е налична) и/или оценката и информацията по чл. 996, ал. 1 ЗООС (за предприятие/съоръжение с нисък/висок рисков потенциал), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в община (район, кметство) Ветово.

Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община Ветово на ул. “Трети март“ №2 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: тел. 08999919850 - Люба Кожухарова - изпълнителен директор на „Ватия Кварц“ АД