На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на ЕТ „Ем Би Чикън – Емре Узунов“, гр. Ветово, площадка гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6, буква „а“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Интензивно отглеждане на птици или свине: а) с над 40 000 места за птици“.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 23.12.2022 г. до 23.01.2023 г., документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Ветово.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Ветово, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

А. Янъкова – началник отдел „Общинска собственост и стопански дейности“, Община Ветово, тел.: 08161/22-53.

ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

pdf  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО на ЕТ „Ем Би Чикън – Емре Узунов“, гр. Ветово, площадка гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО - zip-файл