ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-221 от 01.04.2022 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХI-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м., при граници и съседи:  улица „Родопи“, УПИ XII-60, УПИ VIII-59 и УПИ X-59, актуван с АЧОС №1678 от 02.09.2005 г., с начална тръжна цена 4699,00 лв. (Четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.

2. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м., при граници и съседи:  улица „Родопи“, улица „Безименна“, УПИ IX-59 и УПИ XI-59, актуван с АЧОС №48/51 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 3944,00 лв. (Три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева) без ДДС.

3. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V с площ 1158 кв.м. в квартал 1052 по регулационния план на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №1465 от 01.03.2004 г., с начална тръжна цена 5199.00 лв. (Пет хиляди сто деветдесет и девет лева) без ДДС.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 20.04.2022 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 27.04.2022 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.04.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.04.2022 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.04.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.04.2022 г.

V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:

  • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.04.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.04.2022 г.