backg h 420

Успешно приключи изпълнението на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“


1

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

на ФМ на ЕИП 2014-20212

 


Успешно приключи изпълнението на проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

   

image0

 Това стана ясно от провелата се заключителна пресконференция, представяща резултатите от изпълнението на проекта в Община Ветово.

Проектът е по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 16.09.2021 г., а общата  му стойност е в размер на 759 704,85 лв. Проектът се изпълняваше в партньорство между Общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово.

Основна цел на проекта беше да се подобри управлението на отпадъците и използването им като ресурс, чрез реализирането на нови 4 общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в четирите общини. Изпълнението на проекта целеше да се подобри статуса на околната среда и да се намали ефекта от замърсяването и действията на човека, да се подобри качеството на живот на населението и да се осигури по-чиста и комфортна среда за живеене.

В рамките на проекта се направи анкетно проучване сред населението на 4-те общини. Проучването е направено чрез метод на пряко стандартизирано интервю лице-в-лице с таблет. Обхванати са 300 жители на Община Русе, 120 жители на Община Тутракан, 120 жители на Община Сливо поле и 121 жители на Община Ветово. Извадката на анкетираните  е съобразена със структурата и разпределение на населението и основните демографски характеристики – възраст, пол, образование, тип населено място.

Резултатите от проучването, проведено на територията на Община Русе недвусмислено потвърждават потребността от осигуряване на предвидените по проекта съдове за изхвърляне на специфични видове отпадъци (около и над 90% общ интерес към ползването им). Пълната информация от проведеното проучване можете да прочетете в интернет сайта на проекта: www.green-together.eu

В рамките на проекта се реализираха 4 нови общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъци. За разкриването на първата бяха закупени и доставени 8 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци – 5 бр. за Община Русе и 3 бр. за Община Ветово.

През  юли поетапно стартира работата на мобилните центрове на територията на община Русе. Центровете са разположени на следните места:

•       ж.к. "Родина", ул. „Димчо Дебелянов“ №2 А;

•       ж.к. „Дружба“ 3, бул. „Христо Ботев“, до блок бл. 13;

•       ж.к. „Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове бл. „Бабуна планина“ и „Руй планина“;

•       кв. „Ялта“, ул. „Щип“;

•       ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ №86, зад бл. 3

В община Ветово центровете са разполоцени на следните места:

•       гр. Ветово, ул. "Трети март" №2;

•       гр. Глоджево, ул. "Димитър Благоев" №32;

•       с. Смирненски, ул. "Преслав" №5

В мобилните центрове могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство - хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи.

 В рамките на проекта четирите общини и асиметрични лифтдъмперни контейнери за общините, а Община Тутракан се сдоби и с верижна мини челюстна трошачна машина. Това до голяма степен ще предотврати образуването на строителни отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места.

Третата схема, която стартира в рамките на проекта е за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административни сгради. Бяха закупени и поставени 96 кошчета, в които служителите и посетителите на административните сгради на Община Русе започнаха да събират разделно генерирания отпадък по време на работния процес. В Сливо поле пък бяха закупени 3 броя машини за компостиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери за 3 училища и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

Четвъртата схема, която заработи е за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци. В рамките на тази дейност, за нуждите на Община Русе беше закупен биошредер, а за Община Сливо поле – мулчер –шредер, три самоходни косачки и 15 броя компостери. Община Тутракан закупи моторна дробилка за дърва и клони и 2 бр. контейнери за събиране на растителни и дървесни отпадъци. Община Русе закупи и 108 бр. пластмасови компостери.  Чрез закупената техника и съдове, отпадъкът от поддръжката на зелените площи и декоративната растителност в четирите населени места се оползотворява на мястото на тяхното генериране. Това спестява  разходи за транспорт и депониране.

За промотиране на четирите схеми бяха проведени и информационни кампании.

Бяха заснети и два информационни клипа за разделното събиране и рециклирането на строителните отпадъци и  за популяризиране на мобилните центрове. 


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа  на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.