backg h 420

Стартира проект с № BG06RDNP001-7.017-0071 с наименование „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Баба Тонка“ и ул. „Желю Войвода“ гр. Ветово и рехабилитация и реконструкция на ул. „Дянко Стефанов“ и ул. „Димчо Дебелянов“ гр. Глоджево"

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Община Ветово започва на 21.02.2024 г. изпълнението на проект с № BG06RDNP001-7.017-0071 с наименование „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Баба Тонка“ и ул. „Желю Войвода“ гр. Ветово и рехабилитация и реконструкция на ул. „Дянко Стефанов“ и ул. „Димчо Дебелянов“ гр. Глоджево" на стойност 1955794.16 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и шестнадесет стотинки) лева, във връзка с АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.017-0071-C01 от 15.09.2023 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Срокът на изпълнение на обекта е 110 /сто и десет/ календарни дни от откриването на строителната площадка.

Изпълнител на обекта е „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ“ ООД.

Улица „Баба Тонка“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Ветово.

Съгласно Чл.16, (1) и (2) на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. (за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии) тя е  обслужваща улица V клас.

Улица „Желю войвода“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Ветово.

Съгласно Чл.16, (1) и (2) на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. (за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии) тя е  обслужваща улица V клас.

Съществуващото състояние на уличните настилки и на двете улици е много лошо. Старата асфалтова настилка е силно компрометирана, на много места липсва и платното е изровено.

Целта на проекта е да подобри транспортно - експлоатационните характеристики на улиците и осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване.

Улица „Димчо Дебелянов“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Глоджево.

Съгласно Чл.16, (1) и (2) на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. (за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии) тя е обслужваща улица V клас.

Улица „Дянко Стефанов“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Глоджево.

Съгласно Чл.16, (1) и (2) на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. (за планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система на урбанизираните територии) тя е обслужваща улица V клас.

Съществуващото състояние на уличните настилки и на двете улици е много лошо. Старата асфалтова настилка е силно компрометирана, на много места липсва и платното е изровено.

Целта на проекта е да подобри транспортно - експлоатационните характеристики на улиците и осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване.

УЛИЦА „БАБА ТОНКА“

Запазва се съществуващото ситуационното направление на улицата. Ремонтни дейности по улицата ще се извършват на дължина 744.65м. Ситуационно тя е в прави елементи и хоризонтални чупки. Ремонтни дейности ще се извършват по улицата от км 0+000 до км 0+744.65.

На кръстовищата уличното платно е със закръгление към пресечните улици, съобразно съществуващата ситуация.

Предвиждат се ремонтнтни работи само по уличното платно и бордюрите.

Пътно платно:

-    нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

-    5см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

Предвижда се направа на настилка със същата конструкция и по пресечните улици.

В участъците, където уличното платно се уширява се предвижда изграждане на цялостна конструкция:

-    5см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

-    5см порьозен асфалтобетон с Е=950МРа;

-    30см НТК (0-63мм) върху подравнена и уплътнена земна основа.

Бордюри:

Платното е ограничено към тротоара с пътни бордюри 25/15/50 върху бетон С 20/25. Разрушената тротоарна настилка при демонтажа на съществуващите бордюри се възстановява:

-    Обратно поставяне на съществуващата настилка;

-    5см пясъчен слой;

-    20см НТК (0-63мм) върху уплътнена земна основа.

УЛИЦА „ЖЕЛЮ ВОЙВОДА“

Запазва се съществуващото ситуационното направление на улицата. Ремонтни дейности по улицата ще се извършват на дължина 571.50м и включват една крива с радиус R=100м и дължина 28.71м и хоризонтални чупки. Ремонтни дейности ще се извършват по улицата от км 0+000 до км 0+620.00.

Предвиждат се ремонтнтни работи само по уличното платно и бордюрите.

Пътно платно:

  • нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

-  5см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

Предвижда се направа на настилка със същата конструкция и по пресечните улици.

В участъците, където уличното платно се уширява се предвижда изграждане на цялостна конструкция:

  • 5см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;
  • 5-6 см порьозен асфалтобетон с Е=950МРа;
  • 30см НТК (0-63мм) върху подравнена и уплътнена земна основа.

Бордюри:

Платното е ограничено към тротоара с пътни бордюри 15/25/50 върху бетон С 20/25. Разрушената тротоарна настилка при демонтажа на съществуващите бордюри се възстановява:

Обратно поставяне на съществуващата настилка;

  • 5см пясъчен слой;
  • 20см НТК (0-63мм) върху уплътнена земна основа.

От км 0+037.70 до км 0+096.70 се запазват съществуващите бордюри.

Нарушените съществуващи зелени площи се възстановяват с обратен насип от подходящ материал.

УЛИЦА „ДЯНКО СТЕФАНОВ“

Запазва се съществуващото ситуационното направление на улицата. Ремонтни дейности ще се извършват по улицата от км 0+049 до км 0+592.25м.

Ситуационно трасето е в прави елементи и хоризонтални чупки.

На кръстовищата уличното платно е със закръгление към пресечните улици, съобразно съществуващата ситуация.

Предвиждат се ремонтни работи само по уличното платно, като се запазват съществуващите бордюри.

Пътно платно

- нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

- 5см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

Предвижда се направа на настилка със същата конструкция и по пресечните улици.

УЛИЦА „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

Запазва се ситуационното направление на улицата, като се следват регулационните линии. Ремонтни дейности ще се извършват по улицата от км 0+000 до км 239.00м и от км 0+392 до км 0+940. В участък от км 0+239.00 до км 0+940.00 с дължина 153м няма да се извършват ремонтни дейности.

Ситуационно трасето е в прави елементи, хоризонтални криви и хоризонтални чупки.

На кръстовищата уличното платно е със закръгление към пресечните улици, съобразно съществуващата ситуация.

Предвиждат се ремонтни работи по уличното платно и бордюрите.

Пътно платно:

-    нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

-    4см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

-    6см порьозен асфалтобетон с Е=950МРа върху съществуващата пътна основа.

Предвижда се направа на настилка със същата конструкция и по пресечните улици.

В участъците, където уличното платно се уширява се предвижда изграждане на цялостна конструкция:

-    4см плътен асфалтобетон с Е=1200МРа;

-    6см порьозен асфалтобетон с Е=950МРа;

-    30см НТК (0-63мм) върху подравнена и уплътнена земна основа.

Бордюри:

Платното е ограничено към тротоара с пътни бордюри 15/25/50 върху бетон С 20/25. Разрушената тротоарна настилка при демонтажа на съществуващите бордюри се възстановява:

-    Обратно поставяне на съществуващата настилка;

-    5см пясъчен слой;

-    20см НТК (0-63мм) върху уплътнена земна основа.

Нарушените съществуващи зелени площи при демонтажа на съществуващите бордюри се възстановяват с обратен насип от подходящ материал.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.