П О К А Н А
за информационна среща
за представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие“ и неговата реализация чрез Местни инициативни групи
 
Уважаеми граждани на община Ветово,
Уважаеми представители на стопанския и нестопанския сектор,
Каним Ви да участвате в информационна среща, на която да се запознаете с подхода „Водено от общностите местно развитие“ и неговото прилагане чрез създаването и функционирането на Местни инициативни групи (МИГ) – форма на публично-частно партньорство за реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в т.ч. по Програмата за развитие на селските райони.
По време на събитието ще научите повече за:
• Какви са ползите от Местните инициативни групи и как те допринасят за самостоятелното управление и финансиране на местното развитие;
• Как чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ местните общности сами определят приоритетите си за развитие на основата на своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал;
• Какво е Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и как чрез нейното изпълнение може да бъде привлечено финансиране за общините, бизнеса и неправителствения сектор на обхванатата от МИГ територия;
• Как може представителите на стопанския и нестопанския сектор да се включат при подготовката и прилагането на Стратегията.
 
По време на информационната среща ще бъдете запознати и с процедурата по създаване на местно партньорство и как можете да се включите в него във връзка с кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака.
 
Събитието ще се проведе на 15.06.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в Младежкия дом в град Ветово, ул. „Дунав” №1.