НАРЕДБА № 8     

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

    

(Приета с Решение № 484 по Протокол №35/26.11.2021 г. на Общински съвет - Ветово)

 Изтегли