НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

(Приета с Решение № 474 по Протокол № 39 от 30.04.2014 година на Общински съвет – Ветово.)

Изтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2