НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

(Приета с Решение № 474 по Протокол № 39 от 30.04.2014 година на Общински съвет – Ветово.)

Изтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

 

 

(Изменена и допълнена с Решение № 432 по Протокол  № 31 от 26.08.2021 година на Общински съвет – Ветово.)

Изтегли

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2