НАРЕДБА №7     

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕТОВО

   

(Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и утвърдена от Общински съвет - Ветово с Решение № 118 по Протокол № 11/ 07.06.2000 година)

Изтегли