НАРЕДБА №4 

ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

          (Настоящата наредба е приета  на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА от Общински съвет – Ветово с Решение № 55 по Протокол № 4 от 20.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 71 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 160 по Протокол № 11 от 17.08.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 261 по Протокол № 18 от 22.01.2013 г.; доп. с Решение № 664 по Протокол № 54 от 30.03.2015 г.; доп. с Решение № 97 по Протокол № 09 от 31.03.2016 г.)

Изтегли