НАРЕДБА №20

ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЕТОВО

           (Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 75 по Протокол № 5 / 30.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 100 по Протокол № 6 / 27.04.2012 г.)

 Изтегли