НАРЕДБА №2

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

          (Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост с Решение №  54  по Протокол № 4 от 20.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 70 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 229 по Протокол № 16 от 30.11.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 260 по Протокол № 18 от 22.01.2013 г.)

Изтегли 

 

(Изменена с Решение № 7/19.03.2018 год. по адм. д. № 13/2018 год. на Административен съд - Русе)

Изтегли