НАРЕДБА №19

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО 

           (Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл.37и-чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с Решение № 57 по Протокол № 4 от 20.02.2012 година на Общински съвет – Ветово; изм. и доп. с Решение № 72 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.)

 Изтегли