НАРЕДБА № 12

ЗАОГРАНИЧАВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТВЪРДИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ВЪВЕЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

/Прието с Решение № 78 по Протокол № 8/27.07.2004 г. ./

Изтегли