НАРЕДБА №11

ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО

НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

(Приета с Решение № 77 по Протокол № 8/27.07.2004 г., ОТМЕНЕНА с решение № 474 по протокол № 39/30.04.2014г.)

 Изтегли